รายนามผู้บังคับบัญชา สำนักงานสนับสนุน

๑. พล.ต.สมภพ  เอมะรุจิ ๑ เม.ย.๓๔ - ๓๐ ก.ย.๓๕
๒. พล.ต.กำพล  วังแก้ว ๑ ต.ค.๓๕ - ๓๑ มี.ค.๓๖
๓. พล.ต.ชุมพล  ปัญจมะวัต ๑ เม.ย.๓๖ - ๓๑ มี.ค.๓๘
๔. พล.ต.ประศาสน์  บุรินทร์วัฒนา ๑ เม.ย.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๓๘
๕. พล.ต.อนันต์  บัวรา ๑ ต.ค.๓๘ - ๓๑ มี.ค.๔๐
๖. พล.ต.สุทธิรักษ์  กาญจนารักษ์ ๑ เม.ย.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๓
๗. พล.ต.พิชิต  ศิลากร ๑ ต.ค.๔๓ - ๓๐ ก.ย.๔๕
๘. พล.ต.อาจศักดิ์  ถาวรฉันท์ ๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๗
๙. พล.ต.ปกิต  สันตินิยม ๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ มี.ค.๔๘
๑๐. พล.ต.ชัยกร  ราษฎร์ดุษฎี ๑ เม.ย.๔๘ - ๒๗ เม.ย.๔๙
๑๑. พล.ต.ธรรมรัชต์  เจริญกุล ๒๘ เม.ย.๔๙ - ๓๑ มี.ค.๕๐
๑๒. พล.ต.อุดม  พูลสวัสดิ์ ๑ เม.ย.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒
๑๓. พล.ต.นเรนทร์  สิริภูบาล ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๕
๑๔. พล.ต.นครา  สุขประเสริฐ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖
๑๕. พล.ต.กฤษฎิ์  ยิ้มสู้ ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๘
๑๖. พล.ต.ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ ๑ ต.ค.๕๘ - ๒๙ ก.ย.๖๐
๑๗. พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑
๑๘. พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒
๑๘. พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ๑ ต.ค.๖๒ - ปัจจุบัน


 


ผู้บังคับบัญชา สำนักงานสนับสนุน


 
 
 
 
พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม
ผอ.สสน.นทพ.
 
พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่
รอง ผอ.สสน.นทพ.
พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก
รอง ผอ.สสน.นทพ.
     
พ.อ.สุพจน์ มิตรโพธิ์ทอง
เสธ.สสน.นทพ.
พ.อ.โสฬส แย้มสรวล
รอง เสธ.สสน.นทพ.
     
 
 
 
 
     
พ.อ.ชุมพร ไผ่นาค
ผอ.กจห.สสน.นทพ.
พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์
ผอ.กคล.สสน.นทพ.
พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ
ผอ.กพท.สสน.นทพ.
   
พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
พ.อ.เสกสรรค์ ปาสองห้อง
หก.กขส.สสน.นทพ.
     

 พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command