รายนามผู้บังคับบัญชา สำนักงานสนับสนุน

๑. พล.ต.สมภพ  เอมะรุจิ ๑ เม.ย.๓๔ - ๓๐ ก.ย.๓๕
๒. พล.ต.กำพล  วังแก้ว ๑ ต.ค.๓๕ - ๓๑ มี.ค.๓๖
๓. พล.ต.ชุมพล  ปัญจมะวัต ๑ เม.ย.๓๖ - ๓๑ มี.ค.๓๘
๔. พล.ต.ประศาสน์  บุรินทร์วัฒนา ๑ เม.ย.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๓๘
๕. พล.ต.อนันต์  บัวรา ๑ ต.ค.๓๘ - ๓๑ มี.ค.๔๐
๖. พล.ต.สุทธิรักษ์  กาญจนารักษ์ ๑ เม.ย.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๓
๗. พล.ต.พิชิต  ศิลากร ๑ ต.ค.๔๓ - ๓๐ ก.ย.๔๕
๘. พล.ต.อาจศักดิ์  ถาวรฉันท์ ๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๗
๙. พล.ต.ปกิต  สันตินิยม ๑ ต.ค.๔๗ - ๓๑ มี.ค.๔๘
๑๐. พล.ต.ชัยกร  ราษฎร์ดุษฎี ๑ เม.ย.๔๘ - ๒๗ เม.ย.๔๙
๑๑. พล.ต.ธรรมรัชต์  เจริญกุล ๒๘ เม.ย.๔๙ - ๓๑ มี.ค.๕๐
๑๒. พล.ต.อุดม  พูลสวัสดิ์ ๑ เม.ย.๕๐ - ๓๐ ก.ย.๕๒
๑๓. พล.ต.นเรนทร์  สิริภูบาล ๑ ต.ค.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๕
๑๔. พล.ต.นครา  สุขประเสริฐ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖
๑๕. พล.ต.กฤษฎิ์  ยิ้มสู้ ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๘
๑๖. พล.ต.ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ ๑ ต.ค.๕๘ - ๒๙ ก.ย.๖๐
๑๗. พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ๑ ต.ค.๖๐ - ปัจจุบัน
   


 

ผู้บังคับบัญชา สำนักงานสนับสนุน


 
 
 
 
 พล.ต. สุชาติ สุทธิพล
ผอ.สสน.นทพ.
 
พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่
รอง ผอ.สสน.นทพ.
พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ
รอง ผอ.สสน.นทพ.
     
 
 
 
พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ
เสธ.สสน.นทพ.
 
     
 
 
 
 
     
พ.อ.ชุมพร ไผ่นาค
ผอ.กจห.สสน.นทพ.
พ.อ. สุพจน์ มิตรโพธิ์ทอง
ผอ.กคล.สสน.นทพ.
พ.อ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ
ผอ.กพท.สสน.นทพ.
   
พ.อ. บัญชา หะรินเดช
ผอ.กซบร.สสน.นทพ.
พ.อ.เสกสรรค์ ปาสองห้อง
หก.กขส.สสน.นทพ.
     

 พล.ต. สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command