การจัดหน่วย สำนักงานสนับสนุน


โดยแบ่งออกเป็น ๖ กอง ๑ กองร้อย ฝากบังคับบัญชา ดังนี้

กองบังคับการ

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ
ด้านธุรการกำลังพล แผนงาน การส่งกำลังบำรุง การเงิน งบประมาณ การสื่อสารและสารสนเทศ
ของหน่วย ให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนการบริการ
การเลี้ยงดู การยุทธโยธา ในพื้นที่ส่วนราชการส่วนกลางของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองจัดหา

         มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุต่างๆ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบคำสี่งของทางราชการ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหา
และการแบ่งมอบสิ่งอุปกรณ์์ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ การรับ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ
การแจกจ่าย การจำหน่าย การควบคุมทางบัญชี การตรวจสอบ ประเมินค่าสิ่งอุปกรณ์ การซ่อม
จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหาข้อมูล สถิติ คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกำลัง รวมทั้ง
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในระหว่างการเก็บรักษา การตั้งตำบลส่งกำลังหน้า
การจัดตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมในงานส่งกำลัง

กองซ่อมบำรุง

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนงานการซ่อมบำรุง ดำเนินงานการซ่อมบำรุงชั้น ๓
และชั้น ๔ ให้กับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการซ่อมบำรุงชั้น ๕ จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหา ข้อมูล สถิติ คำแนะนำ
เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตลอดจนการจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่และจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การอบรมในงานซ่อมบำรุง

กองแพทย์

         มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
กิจการสายแพทย์ รวมทั้งดำเนินการด้านการรักษาพยาบาล และการเวชกรรมป้องกัน ให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้าง ครอบครัว และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนแพทย์เคลื่อนที่ทหาร
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองขนส่ง

         มีหน้าที่ดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์และกำลังพล สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รวมทั้งงานบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการขนส่งให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ร้อย.บก.นทพ.

         มีหน้าที่ดำเนินการ อำนวยการและประสานงานเกี่ยวกับการตรวจวินัย การจารจร ณ บก.นทพ.
การ รปภ. การรักษาการณ์ การบริการ สุขาภิบาล งานพิธี บก.นทพ. และสาธารณภัย

พลตรี สุชาติ สุทธิพล 
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command