การจัดหน่วย สำนักงานสนับสนุน


โดยแบ่งออกเป็น ๖ กอง ๑ กองร้อย ฝากบังคับบัญชา ดังนี้

กองบังคับการ

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ
ด้านธุรการกำลังพล แผนงาน การส่งกำลังบำรุง การเงิน งบประมาณ การสื่อสารและสารสนเทศ
ของหน่วย ให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนการบริการ
การเลี้ยงดู การยุทธโยธา ในพื้นที่ส่วนราชการส่วนกลางของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

กองจัดหา

         มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุต่างๆ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบคำสี่งของทางราชการ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหา
และการแบ่งมอบสิ่งอุปกรณ์์ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ การรับ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ
การแจกจ่าย การจำหน่าย การควบคุมทางบัญชี การตรวจสอบ ประเมินค่าสิ่งอุปกรณ์ การซ่อม
จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหาข้อมูล สถิติ คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกำลัง รวมทั้ง
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในระหว่างการเก็บรักษา การตั้งตำบลส่งกำลังหน้า
การจัดตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมในงานส่งกำลัง

กองซ่อมบำรุง

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนงานการซ่อมบำรุง ดำเนินงานการซ่อมบำรุงชั้น ๓
และชั้น ๔ ให้กับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดำเนินการซ่อมบำรุงชั้น ๕ จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหา ข้อมูล สถิติ คำแนะนำ
เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตลอดจนการจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่และจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การอบรมในงานซ่อมบำรุง

กองแพทย์

         มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
กิจการสายแพทย์ รวมทั้งดำเนินการด้านการรักษาพยาบาล และการเวชกรรมป้องกัน ให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้าง ครอบครัว และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนแพทย์เคลื่อนที่ทหาร
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองขนส่ง

         มีหน้าที่ดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์และกำลังพล สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รวมทั้งงานบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการขนส่งให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ร้อย.บก.นทพ.

         มีหน้าที่ดำเนินการ อำนวยการและประสานงานเกี่ยวกับการตรวจวินัย การจารจร ณ บก.นทพ.
การ รปภ. การรักษาการณ์ การบริการ สุขาภิบาล งานพิธี บก.นทพ. และสาธารณภัย

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี นพดล ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command