ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบผักปลอดสารพิษ ผลิตผลจากมูลนิธิโครงการหลวง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
ผบ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   
ผอ.สสน.นทพ.ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ของ นทพ.
   
สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ.
   
สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล สนับสนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
   
สำนักงานอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยภายในพื้นที่อาคารสวัสดิการฯ
   
สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ.ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ.
   
นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.เข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุง พร้อมมอบตู้กับข้าวและสิ่งของอุปโภค/บริโภค
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
   
สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔
   
สสน.นทพ. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
   
สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๓ นาย สนับสนุนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
   
คณะ ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ สนภ.๓ นทพ.
   
ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพัก
   
สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ.
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักของ ข้าราชการ ประจำ สบ.ทหาร
   
รอง ผอ.สสน.นทพ.เป็นประธานในการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล
   
กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกัน ตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ให้กับทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกขับเรืออลูมิเนียมท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ของ ศบภ.สสน.นทพ.
   
รอง​ ผอ.สสน.นทพ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ นพค.๕๓
สนภ.๕ นทพ.
   
สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
   
ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพลของหน่วยที
   
สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๔ นาย สนับสนุนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
   
สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๖ นาย สนับสนุนกรมควบคุมโรคในการเคลื่อนย้ายรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน
   
สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
   
ผอ.สสน.นทพ.นำกำลังพลรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์/ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และ พ.ร.บ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
   
ผบ.นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   
ผอ.สสน.นทพ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกและ ผช.ครูฝึก
   
รอง เสธ.นทพ.ได้ตรวจสภาพความเป็นอยู่และความเรียบร้อยของการเข้าพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
   
กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
   
ร้อย.บก.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
   
กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ขนาดใหญ่)
   
กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
   
สสน.นทพ. โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ขนาดใหญ่)
   
สสน.นทพ. โดย ศบภ.สสน.นทพ. ร่วมกับ รร.ชท.สปท. ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
   
สสน.นทพ. โดย รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
   
สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้กับประชาชน
   
สสน.นทพ. ได้ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ
   
สสน.นทพ. ได้จัดพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ
   
สสน.นทพ. ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ.
   
กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.
   
สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
   
สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (COVID 19)
   
ศบภ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์
   
กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจการดำเนินการ ONE STOP SERVICE ชิ้นส่วนซ่อม
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
   
กคล.สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมการส่งกำลัง (ระดับหน่วยใช้)
   
ศบภ.สสน.นทพ.ได้ดำเนินการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย
ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการส่งกำลัง
   
ร้อย.บก.นทพ. ได้เดินทางไปรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓
   
กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.
   
สสน.นทพ.ได้ดำเนินการฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับสถานพยาบาลให้กับกำลังพล
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์
   
ผอ.สสน.นทพ. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.นทพ.
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์
   
ผอ.สสน.นทพ. ให้การตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต
   
รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพล
   
สสน.นทพ. ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย
   
สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามาอบรมและให้ความรู้กับทหารกองประจำการ
   
สสน.นทพ. ดำเนินการตรวจสารเสพติดกำลังพล ร้อย.บก.นทพ.
   
สสน.จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน
   
สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อม รยบ.น้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
   
ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ.
   
พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สสน.นทพ.
   
   
 

ห้องแห่งการเรียนรู้

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี ธนินทร์ พู่ทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2021. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command (Note)