ประวัติ สำนักงานสนับสนุน

         สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งขึ้นครั้งแรก ตามคำสั่งกองอำนวยการกลางรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ โดยมีชื่อว่า "ฐานปฏิบัติการส่งกำลัง" ทำหน้าที่ส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ของ กรป.กลาง ตั้งอยู่ที่ ๑๓๘ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
         ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยจาก "ฐานปฏิบัติการส่งกำลังและซ่อมบำรุง" เป็น "กองสนับสนุน"
ตามคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด และในปี ๒๕๓๔ ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยจาก "กองสนับสนุน" เป็น
"สำนักงานสนับสนุน" มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๔๖ ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ๕๕๙ หมู่ ๓ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แผนที่ สำนักงานสนับสนุน

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี นพดล ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command