ภารกิจ สำนักงานสนับสนุน                             

        สำนักงานสนับสนุนมีภารกิจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การสนับสนุนและบริการ
รวมถึงงานด้านการส่งกำลังบำรุงทั้งปวง ให้แก่ หน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ         

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ               

        ๑.ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่าย สิ่งอุปกรณ์
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        ๒.ดำเนินการซ่อมบำรุงตามระบบซ่อมบำรุง ให้แก่หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกินขีดความสามารถของหน่วย
        ๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านการขนส่ง แรงงาน การแพทย์ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา
อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        ๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการกำลังพล แผนงาน การส่งกำลังบำรุง การเงิน การงบประมาณ
การสื่อสารและสารสนเทศ ของสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี นพดล ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command