ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.
โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณามอบผักปลอดสารพิษ ผลิตผลจากมูลนิธิโครงการหลวง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแจกจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล สสน.นทพ. จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยมี ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทนในการแจกจ่าย

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ บก.ทท.
โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖๓ นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สสน.นทพ. พร้อมให้โอวาทมอบแนวทางในการดำเนินการฝึกอบรมและฝึกศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการใหม่ในสังกัด นทพ. ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)
โดย ผอ.สสน.นทพ./ผอ.ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้การตรวจเยี่ยมและพบปะ นชท. และ นนส.ผท. ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานตามหน่วยที่บรรจุเข้ารับราชการ รวม ๖๓ นาย โดยจะดำเนินการฝึกอบรมฯ และฝึกศึกษาดูงาน ในห้วง ๑ เม.ย. - ๕ พ.ค.๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)
โดย สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ. ผลัดที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ กซบร.สสน.นทพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)
โดย สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน ๗๗ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางแก้ว จว.สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำที่เลือกตั้ง รวม ๓ เขต ๗๗ หน่วยเลือกตั้ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)
โดย สำนักงานอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยภายในพื้นที่อาคารสวัสดิการฯ โดยได้เดินทางไปทำบุญไหว้พระและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง และพักผ่อนหย่อนใจ ณ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ. ผลัดที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ กซบร.สสน.นทพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔ บก.ทท.

โดย นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เป็นประธานในการส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ นทพ. เข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุง พร้อมมอบตู้กับข้าวและสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้แก่ ร.ต. ประสิทธิ์ ยังเดช บิดาของ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ยังเดช ประจำ สบ.ทหาร ณ ซอยเสรีไทย ๔๑ เขตบึงกุ่ม ก.ท. ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกำลังพลด้านที่พักอาศัยและสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย ผบ.ทสส. โดยมี พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ นทพ. ประจำปี งป.๖๔ "รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์" เพื่อให้กำลังพล นทพ. ได้ตระหนักรู้และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และให้คำแนะนำช่วยเหลือ รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันโรคแก่กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย โดยจัดสัมมนาในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มี.ค.๖๔ ณ อาคารรับรอง ศศย.ทท. เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา แหลมแท่น จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น
ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ. ผลัดที่ ๒ ครั้งที่ ๒
ณ ลานอเนกประสงค์ กซบร.สสน.นทพ.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยดำเนินการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารและภายในอาคารของหน่วย

 

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๓ นาย สนับสนุนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ในการดูแลรักษาและเคลื่อนย้ายรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ไปปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙
ให้กับประชาชน ณ บริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส รังสิต และตลาดพรพัฒน์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง​ ผอ.สสน.นทพ./หน.ชุดตรวจด้านการส่งกำลังบำรุง สสน.นทพ.
และคณะ ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ สนภ.๓ นทพ. และ นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา​ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งกำลัง ช่างซ่อมบำรุง
และเจ้าหน้าที่จัดหาของ​หน่วย


เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ. ผลัดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ กซบร.สสน.นทพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักของ ร.ต. ประสิทธิ์ ยังเดช บิดาของ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ยังเดช ประจำ สบ.ทหาร ณ ซอยเสรีไทย ๔๑ เขตบึงกุ่ม ก.ท. ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกำลังพลด้านที่พักอาศัยและสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย ผบ.ทสส. โดยในวันที่๑๕ ได้ดำเนินการฉาบปูนผนังห้องน้ำ ทาสี และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลงานรวม ๙๐%

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล รุ่นที่ ๔/๖๔ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุง กซบร.สสน.นทพ. จำนวน ๓๐ นาย ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมประสบการณ์ในการปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ระบบไฮดรอลิก ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มี.ค.๖๔ ณ กซบร.สสน.นทพ. และ บ.บางกอกโคมัตสุเซลส์ จก. จว.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. - ๑๒ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.)

โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักของ ร.ต. ประสิทธิ์ ยังเดช
บิดาของ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ยังเดช ประจำ สบ.ทหาร ณ ซอยเสรีไทย ๔๑ เขตบึงกุ่ม ก.ท. เพื่อช่วยเหลือกำลังพลด้านที่พักอาศัยและสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ผลการดำเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบให้เข้าพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมป้องกัน ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ให้กับทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. ที่กลับจากการปล่อยพักบ้าน จำนวน ๒๒ นาย ด้วยชุดตรวจ Rapid Test Wondfo เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ผลการตรวจเป็นลบไม่พบการติดเชื้อทุกนาย

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกขับเรืออลูมิเนียมท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ของ ศบภ.สสน.นทพ. ณ สระเก็บน้ำภายในพื้นที่ สส.ทหาร โดยเป็นการฝึกเพื่อให้กำลังพล สสน.นทพ. สามารถขับเรือได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง​ ผอ.สสน.นทพ./หน.ชุดตรวจด้านส่งกำลังบำรุง สสน.นทพ. และคณะ ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ. อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา​ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงของ​หน่วย

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ. ผลัดที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ กซบร.สสน.นทพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาสั่งการให้ สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้าดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักของ ร.ต. ประสิทธิ์ ยังเดช บิดาของ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ยังเดช ประจำ สบ.ทหาร ณ ซอยเสรีไทย ๔๑ เขตบึงกุ่ม ก.ท. เพื่อช่วยเหลือกำลังพลด้านที่พักอาศัยและสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ถูกสุขอนามัย ตามนโยบาย ผบ.ทสส. โดยมีแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๔ นาย สนับสนุนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ในการเคลื่อนย้ายรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จากตลาดพรพัฒน์ จว.ปทุมธานี เพื่อนำไปปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ ณ ตลาดสี่มุมเมือง จว.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพลขับ จำนวน ๖ นาย สนับสนุนกรมควบคุมโรคในการเคลื่อนย้ายรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน จากศาลากลาง จว.สมุทรสาคร นำไปส่งให้ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ ณ ตลาดพรพัฒน์ เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ./กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป.๖๔ ได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล นทพ. ผลัดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ โรงจอดรถยนต์ขนาดใหญ่ กขส.สสน.นทพ. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลรับฟังการบรรยายพิเศษทางวีดีทัศน์ในหัวข้อเรื่อง "ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์/ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และ พ.ร.บ./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องที่มาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมให้โอวาทมอบแนวทางในการดำเนินการฝึกอบรมบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินการฝึกอบรม สสน.นทพ. ได้รับมอบหมายให้จัดตั้ง กอ.ฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ประจำทุกเดือน ๆ ละ ๔ ผลัด

เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ./ผอ.กอ.ฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกและ ผช.ครูฝึก เพื่อเตรียมฝึกขยายผลให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ให้สามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ. และคณะ ได้ตรวจสภาพความเป็นอยู่และความเรียบร้อยของการเข้าพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า)
โดยมี พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. และ จนท.สนง.อาคารสวัสดิการฯ ให้การต้อนรับและนำตรวจการเข้าพักอาศัย

เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์, ชุดซ่อมยานพาหนะ และชุดบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล, สาธารณสุข, กอ.รมน., ตำรวจ และอาสาสมัครในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าห้างโลตัสนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ป.ท. ซึ่งในระหว่างปฏิบัติงาน ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ นำสิ่งของมาร่วมแจกจ่ายให้กับผู้เดินทาง ได้แก่ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี, การประปาส่วนภูมิภาค และ ธ.ก.ส. เป็นต้น

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19
โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร บก.นทพ. เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ร้อย.บก.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในการคัดกรองโรคทหารกองประจำการที่กลับเข้าหน่วย โดยดำเนินการลงทะเบียนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิ ซักถามประเมินความเสี่ยง แยกพื้นที่พัก ห้องน้ำ และเวลารับประทานอาหาร รวมทั้งได้จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณพื้นที่ของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลและ รยบ.น้ำ จำนวน ๑ คัน พร้อมจิตอาสา ๙๐๔ ในสังกัด นทพ. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยขัดล้างพื้นรอบพระอุโบสถ ทำความสะอาด เก็บขยะ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในบริเวณพื้นที่วัดสีกัน (พุทธสยาม) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ขนาดใหญ่) ครั้งที่ ๒/๖๔ สนับสนุน นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทางทันตกรรม และให้บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชน ณ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๓๑๒ คน รับบริการด้านทันตกรรม จำนวน ๗๑ คน และรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ อัน โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก คือ ๑. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ๒. โรคระบบทางเดินหายใจ ๓. โรคระบบทางเดินอาหาร

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) บริเวณ สนง.อาคารสวัสดิการฯ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องสมุด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องพักกำลังพลที่ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ จว.สมุทรสาคร ห้วง ๑-๒๑ ธ.ค.๖๓ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. (ชุดแพทย์ขนาดใหญ่) ครั้งที่ ๒/๖๔ สนับสนุน นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทางทันตกรรม และให้บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชน ณ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๓๑๗ คน รับบริการด้านทันตกรรม จำนวน ๘๙ คน และรับมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ อัน โรคที่พบมาก ๓ อันดับแรก คือ ๑. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ๒. โรคระบบทางเดินหายใจ ๓. โรคผิวหนัง

เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ศบภ.สสน.นทพ. ร่วมกับ รร.ชท.สปท. ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล รุ่นที่ ๓/๖๔ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุง กซบร.สสน.นทพ. จำนวน ๓๐ นาย ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมประสบการณ์ในการปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ระบบคอมมอลเรล โดยจัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ กซบร.สสน.นทพ. และ บ.บางกอกโคมัตสุเซลส์ จก. จว.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้รับมอบหมายให้ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง โดยมี ผบ.นทพ. ได้กรุณาให้การตรวจเยี่ยมและร่วมแจกจ่ายอาหารกล่องให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เขตบางเขน ก.ท.

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ. ครบรอบ ๕๒ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพล พร้อมได้จัดเลี้ยงบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล โดยมี ผบ.นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับบัญชากรุณาเดินทางมาร่วมในพิธีฯ

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตายาวให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ นพค.๑๒ สนภ.๑ นทพ.
ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
จำนวน ๓๐๕ คน รับการรักษาด้านทันตกรรม จำนวน ๗๐ คน และรับมอบแว่นสายตายาว จำนวน ๓๕๐ อัน

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยดำเนินการทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ ณ โรงเรียนวัดคลองเตย เขตคลองเตย ก.ท. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๑๕๐ คน

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย
สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) โดยร่วมคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ รวม ๗ เที่ยวบิน ผู้โดยสาร ๖๙๖ คน

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ศบภ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ก.ท. และปริมณฑล
โดยจัดกำลังพลจำนวน ๑๓ นาย และยุทโธปกรณ์ ๕ คัน ประกอบด้วย รถยนต์นั่งตรวจการณ์อเนกประสงค์
จำนวน ๒ คันรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมปฏิบัติเมื่อได้รับการสั่งการ

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แบบเจาะลึกถึงระดับดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST)
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกตรวจคัดกรองให้กับกำลังพลและครอบครัว
ณ กองแพทย์ สสน.นทพ. มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง จำนวน ๔๓ คน และรับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จำนวน ๑๑ คน

 

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจการดำเนินการ ONE STOP SERVICE ชิ้นส่วนซ่อม
ซึ่ง กคล.สสน.นทพ. ได้จัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิก-รับชิ้นส่วนซ่อมของหน่วยใช้ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการในการใช้งานโดยจัดบริการในระหว่างวันที่ ๙ พ.ย. - ๒๕ ธ.ค.๖๓


เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงของหน่วยงานสนาม
จำนวน ๓๖ นาย ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
รุ่นที่ ๑/๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย.๖๓
ซึ่งได้รับการฝึกอบรมทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน, การปรนนิบัติบำรุง
และการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างเส้นทาง ณ กซบร.สสน.นทพ.
และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทผู้ผลิต

 

เมื่อวันที่ ๒ - ๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กคล.สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมการส่งกำลัง (ระดับหน่วยใช้) ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งกำลังของหน่วยใช้ส่วนกลางและหน่วยใช้หน่วยงานสนาม จำนวน ๒ รุ่น
รวม ๑๗๕ นาย ณ ศศย.ทท. แหลมแท่น จว.ช.บ. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
คำสั่ง การปฏิบัติงานตามวงรอบการส่งกำลัง และการจัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน


เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ศบภ.สสน.นทพ. ได้ดำเนินการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย, ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล และออกกำลังกาย ตาม รปจ. ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับสั่งการ

 

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
รุ่นที่ ๑/๖๔ ณ ห้องฝึกอบรม กซบร.สสน.นทพ. ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงของหน่วยงานสนาม
จำนวน ๓๖ นาย ในระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย.๖๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน, การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างเส้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บ.บางกอกโคมัตสุเซลล์ จก. และ บ.อริยะอีควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จก.

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการส่งกำลัง (ระดับหน่วยใช้) รุ่นที่ ๑/๖๔ ณ
แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สสน.นทพ. ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังของหน่วยใช้ จำนวน ๘๕ นาย
ในระหว่างวันที่ ๒-๓ พ.ย.๖๓ ณ ศศย.ทท. แหลมแท่น จว.ช.บ. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
คำสั่ง การปฏิบัติงานตามวงรอบการส่งกำลัง และการจัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ร้อย.บก.นทพ. ได้เดินทางไปรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓ จำนวน ๓๓ นาย
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศ.ก. และกลับถึงหน่วยโดยสวัสดิภาพ โดยได้ดำเนินด้านธุรการและส่งให้หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกทหารใหม่
ระยะเวลารวม ๖ สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการทางทันตกรรม พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บก.ทท.
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เขตคลองสาน กทม. โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ๗๒ คน
(แยกโรคได้ ๑๑๐ ราย) รับบริการทางทันตกรรม ๓๕ คน และรับแว่นสายตายาว จำนวน ๒๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๗, ๑๔, ๒๑ และ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับสถานพยาบาลให้กับกำลังพล
กองแพทย์ สสน.นทพ. จำนวน ๔๐ นาย เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง
การดับเพลิงเชิงคุณภาพ, การบูรณาการทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่ออพยพหนีไฟ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเครื่องช่วยฝึกจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA)
สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย (APFA), ศฝภ.นทพ. และ ศบภ.สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. ประจำสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารและการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยตามแบบธรรมเนียมทหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับกำลังพลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.นทพ. ผลัดที่ ๒/๖๑
และผลัดที่ ๒/๖๒ ที่จะปลดออกจากประจำการในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ รวม ๓๓ นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ
สสน.นทพ. พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการในการประพฤติปฏิบัติตนหลังจากปลดออกจากประจำการ
ให้รักษาความมีระเบียบวินัย และเป็นกองหนุนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับกำลังพลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมกับ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "หนึ่งหยด ต่อชีวิต" รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผอ.สสน.นทพ. ให้การตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
ประจำสัปดาห์ เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตามแบบฝึกพระราชทาน
รวมทั้งปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการของ ผบ.นทพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยกำลังพล ๒๒ นาย, รยน.ตรวจการณ์อเนกประสงค์ ๒ คัน, รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑ คัน, รยด.ขนาดเล็ก ๑ คัน และรถพยาบาล ๑ คันเมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างประจำการ รวมทั้งรับทราบสภาพความเป็นอยู่ภายในหน่วย

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ดำเนินการตรวจสารเสพติดกำลังพล ร้อย.บก.นทพ.เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันไม่ให้กำลังพลของหน่วยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท.
(นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เขตบางเขน ก.ท.

 

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ วัดสันติบุญมาราม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท. พร้อมนี้ได้สนับสนุนเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง เพื่อใช้ในการจัดเตียมสถานที่งานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือประชาชนของ สสน.นทพ.
ที่ได้จัดกำลังพลพร้อม รยบ.น้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นพศ.นทพ. ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ.โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำและสั่งการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สสน.นทพ.
ระหว่าง พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.๔ นทพ. กับ พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ ผอ.สสน.นทพ. ณ บก.สสน.นทพ.

 

 

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command