ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการฝึกอบรมก าลังพล นทพ. ประจ าปี งป. ๖๒ เพื่อฝึกอบรมให้กับก าลังพลของ บก.นทพ., สทพ.นทพ. และ สสน.นทพ. รวม ๑,๒๓๒ นาย จัดแบ่งก าลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในเวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ เป็นการฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน และเวลา ๑๐๓๐ - ๑๑๓๐ เป็นการอบรมให้ความรู้ตามแบบธรรมเนียมทหาร, การพัฒนาประเทศ, มารยาททางสังคม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหาร
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "BikeUnAiRak" จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง
ณ พื้นที่จุดลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กทม.
โดยในระหว่างปฏิบัติงาน พล.อ.ต. ธีระ  เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

 


เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑

วันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ. ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบปีที่ ๕๐
โดยมี พล.ท สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ. (บ) เป็นประธาน

 

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดซ่อม
เคลื่อนที่ กซบร.สสน.นทพ. ออกปฏิบัติงาน จานวน ๘ ชุด ๆ ละ ๒๕ วัน/เดือน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล ขั้น ๓-๔ ให้กับหน่วยงานสนามของ นทพ. พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานโดยให้ใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยรับการสนับสนุน รวมทั้งเน้นย้าให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กฎระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๑

พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ
ร้อย บก.นทพ. ผลัด ๒/๕๙ และปลดประจำการตามคุณวุฒิพิเศษ ผลัดที่ ๒/๖๐ และ ๑/๖๑
๓๐ ต.ค.๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑
โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.เป็นประธานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดต้นแบบตามโครงการ
"วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" จว.ป.ท. เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้แนวทาง "การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"
ณ วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑
สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พล.ต.นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ.

 

วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๑
พล.ต.นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ สสน.นทพ.
ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ด้านหน้าอาคาร บก.นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๑
พล.ต.นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ. เดินทางร่วมคณะ ผบ.นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในการตรวจพื้นโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ อาคารบ้านพักสวัสดิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๑
พล.ต. นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ. และคณะ พร้อมกำลังพล สสน.นทพ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยกำจัดวัชพืชขยะสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองเปรมประชาก

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่ง ผอ.สสน.นทพ.
ระหว่าง พล.ท. สุชาติ สุทธิพล กับ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 พลตรี นพดล ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command