ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ.

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายเขตสุขาภิบาลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และกำจัดแหล่งที่อยู่ของพาหะนำโรค

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๑๓๐ ผอ.สสน.นทพ.

ได้กรุณาจัดอาหารพิเศษมื้อกลางวันให้กับกำลังพลของ สสน.นทพ. โดยในวันนี้เป็นวงรอบของ กคล.สสน.นทพ. และ จนท.สนง.อาคารบ้านพักสวัสดิการฯ (ลาดปลาเค้า) ร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงเลี้ยง ร้อย.บก.นทพ. ตามนโยบายและสั่งการ ผบ.ทสส. ในเรื่องการบำรุงขวัญและดูแลสวัสดิการกำลังพลของหน่วย

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ.

ได้จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยดำเนินการควบคุมและอำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ.

ได้ตรวจอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารรับรอง ศศย.ทท. แหลมแท่น จว.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมหากใช้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคในการกักตัวผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ.

ได้ดำเนินการตามสั่งการ ผบ.ทสส. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการสัมผัสโรคและห่างไกลจากการติดเชื้อ พร้อมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพลไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)


โดย สสน.นทพ. ร่วมกับเทศบาลคลองหลวง, สภ.คลองหลวง, สาธารณสุข และจิตอาสาบริการในพื้นที่ ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ก่อนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (ขาออก) อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒ - ๒ ม.ค. ๖๓ ได้ย้ายจุดบริการประชาชนไปตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าห้างเมกาโฮมรังสิต ก่อนถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ขาเข้า) อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนา โดยมียอดประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิ้น ๒๙๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ.

เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพล ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บก.สสน.นทพ. พร้อมได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สสน.นทพ.

เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย ณ ห้องประชุม สสน.นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สสน.นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องพร้อมสั่งการ/ให้คำแนะนำในการแก้ไข รวมทั้งได้เน้นย้ำการดูแลความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ให้หน่วยดำรงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปฏิบัติงานต้องทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ดีที่สุด อีกทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ไม่ประมาท

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.นทพ. ที่ปลดประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ และที่ปลดตามคุณวุฒิพิเศษ ผลัดที่ ๒/๖๑ และผลัดที่ ๑/๖๒ จำนวน ๒๑ นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ โดยมี พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้ให้โอวาทกับทหารกองประจำการที่จะปลดไปเป็นทหารกองหนุน เพื่อเป็นแนวทางในการในการปฏิบัติตน ในเรื่องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การรักษาความมีระเบียบวินัยและความกตัญญูต่อบุพการี รวมทั้งเป็นกองหนุนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเทพนิมิตต์ดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท.
โดยมี พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ
โดย สสน.นทพ. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเทพนิมิตเมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒


เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. ได้ให้โอวาทและปล่อยชุดดับเพลิงป้องกันสารเคมี หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเครื่องมือพิเศษ ศบภ.สสน.นทพ. เดินทางไปเข้ารับการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการสาธิตการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense & Security 2019) โดยจะซักซ้อมในภูมิประเทศจำลอง จว.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ต.ค. ๖๒

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ นาย ณ ห้องประชุม สสน.นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒

พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทน นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ โดยจัดกำลังพลและโรงครัวพระราชทาน
พร้อมทั้งรถฉีดจุลินทรีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ ฯ ณ สมาคมเมืองทองนิเวศน์ ๑ เขตหลักสี่ ก.ท. โดยมี
พล.อ. ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒

พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. และ พ.อ. วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ รอง.ผอ.สทพ.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเข็มที่ระลึกและใบประกาศให้กับผู้บริจาคโลหิตต่อเนื่อง ตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี งป.๖๒ โดย สสน.นทพ. ได้มอบหมายให้กองแพทย์ สสน.นทพ. ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.
- ผู้บริจาคมาตรวจเลือด ๗๖ ราย
- ผู้สามารถบริจาคเลือดได้ ๖๗ ราย
- โลหิตที่รับบริจาครวม ๓๐,๑๕๐ ซี.ซี.

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒

พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล สสน.นทพ. และ นขต.บก.สสน.นทพ. พร้อมให้แนวทางในการบริหารจัดการกำลังพลและเครื่องมือให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

 เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)


โดย สสน.นทพ. ได้จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สสน.นทพ.
ระหว่าง พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.๑ นทพ. กับ พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. ณ บก.สสน.นทพ.


 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command