ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น.

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ได้ตวรจเยี่ยมการฝึกทบทวน ครั้งที่ 4 ผลัด ที่ 1 ของกำลังพล
โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิผล ผอ. สสน.ให้การต้อนรับ โดยจัดกำลังพลจาก สสน.นทพ.เป็นครูฝึกฯ และมอบเครื่องดื่มบำรุงร่ายให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ (สสน.นทพ.)

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.

รอง ผบ.สส.และคณะ
ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ หน่วย นทพ.
สส.ทหาร , ศตก. และ ศทช ( สัญลักษณ์รักหน่วย )

 

เมื่อวันที่ 5-6 มี.ค 2561

สสน.นทพ.ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 61 ครั้งที่ 2

 

  เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561

พล.ท.ก่อเกียรติ พิพัฒวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพ
และติดตามงบประมาณพร้อมคณะ ได้เดินทางมารับทรบผลการดำเนินงานของ สสน.นทพ.
โดยมี พล.ต. สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน. ให้การต้อนรับ        

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 น.

พลตรีสุชาติ สุทธิพล เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชุดตรวจสภาพทางเทคนิคที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษได้รับฟังการบรรยายสรุปและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยและดูการตรวจสภาพทางเทคนิค โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ของรถโกยตัก Hitachi ทำให้ทราบถึงสภาพการชำรุดของเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
ไป ดำเนินการแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป ซึ่งได้รับ
การต้อนรับจาก นาวาอากาศเอกคมฉัตร เกษสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 เป็นอย่างดี

 

เมื่อวันที่ 19-23 ก.พ.2561

สสน.นทพ.ได้รับการตรวจของของชุดตรวจ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.

ผผน.สสน.นทพ. ได้ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย และการใช้ เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30น.
ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ และบริเวณถนนหน้าแหล่งชุมนุมเจริญศิริ


เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น.

บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะตรวจเยี่ยม อาคารสวัสดิการ
บก.ทท.(ลาดปลาเคัา) ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ดัานสวัสดิการบัานพักกำลังพล ให้มีสภาพ
แวดลัอมที่ดี มีการรักษาความปลอดภัยที่เขัมงวด ปลอดอบายมุข และอาชญากรรมทุกชนิด
โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ./หัวหนัาคณะทำงานอาคาร สวัสดิการฯ ใหัการตัอนรับ ซึ่งบรรยากาศการ ตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และ ผบ.นทพ
ใหัความสำคัญกับกิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญ แนะนำใหัผู้พัก
อาศัยและเจัาหนัาที่อาคาร ร่วมกันทำ Road map
การบริหารจัดการที่พักอาศัย ใหัอยู่ขออย่างมีพลวัตรกล่าวคือให้มีการขับเคลื่อนและอย่าหยุดนิ่ง

 

เมื่อ 24 ม.ค.2561 เวลา 10.30 น.
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ได้ตวรจเยี่ยมการฝึกทบทวนวินัยประจำสัปดาห์ของกำลังพล โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิผล ผอ. สสน.ให้การต้อนรับ โดยจัดกำลังพลจาก สสน.นทพ.เป็นครูฝึกฯ และมอบเครื่องดื่มบำรุงร่ายให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ ลานอเนกประสงค์ สสน.นทพ.

 

เมื่อ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น.
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ได้เยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

 

วันที 22 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น.
พล.ต สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ บรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 -26 ม.ค. 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 08.00 น.
สสน.นทพ.ร่วมเติมความสุขและรอยยิ้มสู้เด็ก โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ในพื้นที่เรียนรู้ที่ 4 ในความรับ ผิดชอบของ นทพ.
(ยืนหยัดพัฒนา และช่วย เหลือประชาชน) ภายใต้แนวคิด ความรู้คู่ความ
บันเทิง กิจกรรมแบบมีชีวิต ในวันเด็กแห่งชาดิ 13 ม.ค.61 ณ บก.ทท.แจังวัฒนะ ดังนี้
1.จัดการแสดงยุทโธปกรณ์ สาธิตการปฏิบัติเกี่ยว กับการบรรเทาสาธารณะภัย
2.จัดสถานีฝึกความกลัา หอโดดลงเบาะลม
3.จัดนิทรรศการและเกมส์เกี่ยวกับการแพทย์ผลการปฎิบัดิเด็กๆ ไดัรบความสนุกสนาน ผสมผสานความรู้
สรัางแรงบรรดาลใจในการเรียนหนังสือมุ่งสู่ อาชีพในฝัน

เมื่อวันพุธ ที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น.
สสน.นทพ. โดย พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการฝึกนำกำลังพลทำการฝึกท่ามือเปล่า/แบบฝึกพระราชทาน

 

เมื่อวันพุทธที่ 27 ธันวาคม 2560
 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 หัวหน้า นขต.สสน.นทพ.
ร่วมอวยพร ผอ.สสน.นทพ.พลตรี สุชาติ สุทธิพล

 

เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธ.ค.2560 ถึง 3 ม.ค.2561
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ จุดบริการประชาชน บริเวณ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก (ก่อนถึง ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ( รถที่รับบริการ 32 คัน , ประชาชน 51 คน, บริการทางการแพทย์ 11 คน)

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม .2560
สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผอ. สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2560

สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "นทพ. เกมส์ 60" โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธาน

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน.2560

สสน.นทพ. ได้จัดการฝึกอบรม การรวบรวมข่าวสาร และการต่อต้านข่าวกรอง ของ สสน.นทพ.
ภายในหน่วยงาน ( UNIT SCHOOL ) เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารของหน่วยได้ โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 นาย
โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธาน ในการเปิดอบรม

 

เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน.2560

สสน.นทพ.จัดงานสถาปนา สสน.นทพ.ครบรอบปีที่ 49
และได้รวมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในหน่วย

 

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน.2560

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการทั้ง 4 นาย ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผอ. สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน.2560 เวลา1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และด้านปัญญาสรุปดังนี้
1. ชี้แจงการดำเนินงาน และความก้าวหน้า การก่อสร้างโครงการเพิ่มเติม
2. ชี้แจงผลการดำเนินงานใน งป. ปกติและแผนงาน อสว. ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย และการดูแลอาคาร 30 ห้อง

 

เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560
และมีการเก็บตกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สสน.นทพ.ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
บริเวณหน้าร้อย บก. สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560
กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้มีการตรวจสุขภาพกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ และได้มีการเก็บตกการตรวจ ในวันที่ 27 -30 พฤศจิกายน 2560

 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ครบรอบ 60 พรรษา 13 กรกฎาคม 2560
บก.ทท. (นทพ.) โดย ข้าราชการ บก.นทพ., สสน.นทพ., และ สทพ.นทพ.
จำนวน 100 นาย ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธาน30 ต.ค 2560 เวลา 11.00 น. สสน.นทพ.

ได้กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พลทหารฯ
ที่จะปลดประจำการ ใน 1 พ.ย 2560 โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ได้แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต และปลูกฝังให้เป็นประชาชนที่ดีของชาติต่อไป


เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ต.ค.60 เวลา 11.00 น. บก.ทท.(ศบภ.นทพ.) โดย ศบภ.สสน.นทพ.
จัดพิธีตรวจความพร้อม และปล่อยขบวนยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตามที่มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.เป็นประธาน
ศบภ.สสน.นทพ.กำลังพล และยุทโธปกรณ์ดังนี้
1. ส่วนบังคับบัญชา - รถบังคับบัญชา 1 คัน - รถสัมภาระ 1 คัน 2. ส่วนปฏิบัติการ - รถช่วยเหลือประชาชน 6 คัน - รถชุดซ่อมยานพาหนะเคลื่อนที่ 1 คัน - รถช่วยเหลือทางการแพทย์ 1 คัน - รถกู้ภัยขนาดใหญ่ 1 คัน - รถบรรทุกเครื่องผลักดันน้ำ 2 คัน 3. ส่วนสนับสนุน - รถประปาสนาม 1 คัน - รถครัวสนาม 1 คัน - รถเสบียง 1 คัน - รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน - รถพยาบาล 1 คัน รวมยานพาหนะ 18 คัน กำลังพลทั้งสิ้น 74 นาย
ทั้งนี้ ผบ.นทพ.ได้เน้นย้ำ การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ พร้อมทั้งให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับพี่น้องประชาชน


เมื่อพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560

พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ
ได้มาตรวจเยี่ยม กำลังพล สสน.นทพ.และให้แนวทางการปฎิบัติงาน
พร้อมชมการสาธิตของหน่วยบรรเทา สาธารณภัย สสน.นทพ.


เมื่อวัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พลตรี สุชาติ สุทธิพล ผอ. สสน.นทพ.


เมื่อวันศุกร ์ที่ 29 กันยายน 2560
สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดย พลตรี ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ได้ส่งหน้าที่ให้แก่ พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ณ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2560

เมื่อเวลา 08.00 น. ได้มีพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ผู้เกษียณอายุ สสน.นทพ.
โดยมี พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธาน


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ นทพ.
เพื่อความศิริมงคลและเป็นเกียรติกับหน่วย โดยเรียนเชิญ พลเอกสมหมาย เกาฏีระ
อดีต ผบ.ทสส. เป็นประธานในการเปิดอาคารอเนกประสงค์ นทพ.

 

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ.


เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

สสน.นทพ. ได้มีการสอบเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2560

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ.

เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560
สสน.นทพ.ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
บริเวณหน้าร้อย บก. สสน.นทพ.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ส.ค. 2560

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ.

 

เมื่อ วันพุธ ที่ 23 ส.ค.60
สสน.นทพ.และ บก.นทพ.ได้มีการฝึกท่ามือเปล่า ครั้งที่ 6 ผลัดที่ 2
ณ บริเวณหน้ากองซ่อมบำรุง สสน.นทพ.
โดยมี พ.อ. เพชรพนม โพธิ์ชัย ผอ.กซบร.สสน.นทพ. คุมการฝึก

 

เมื่อ วันพุธที่ 9 ส.ค. 60
สสน.นทพ.ได้จัดกำลังพล 30 นาย โดย แต่งกายเสื้อสีฟ้า กางเกงวอร์ม นทพ.
ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเทพนิมิตต์ดอนเมือง แบ่งมอบความรับ
ผิดชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อ วันพุธ ที่ 9 ส.ค.60
สสน.นทพ.และ บก.นทพ.ได้มีการฝึกท่ามือเปล่า ครั้งที่ 6 ผลัดที่ 1
ณ บริเวณหน้ากองซ่อมบำรุง สสน.นทพ.
โดยมี พ.อ. เพชรพนม โพธิ์ชัย ผอ.กซบร.สสน.นทพ. คุมการฝึก

 

เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 ส.ค.60
สตน.ทหารได้ทำการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สสน.นทพ.
โดยมี พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ. และคณะรับฟังการสรุปผลการตรวจสอบ

 

เมื่อวันพุธ ที่ 2 ส.ค.60 เวลา 15.00 น.
สสน.นทพ. มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ หน้ากองคลัง สสน.นทพ


เมื่อวันอังคารที่ 1 ส.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) พล.ท. ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เสธ.นทพ. เป็นประธานในการส่งเครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณด้านแหล่งชุมนุมเจริญศิริ สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

เมื่อวันพฤหัสบดี 27 ก.ค.60

พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ.พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์
พร้อมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรรษา 28 ก.ค. 2560

 

เมื่อวันพุธ ที่ 26 ก.ค.60

สสน.นทพ.จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ วันชลประทานรังสฤษดิ์
โดยมี พ.อ. ธนินทร์ พู่ทองคำ รอง ผอ.สสน.นทพ. (บ.) เป็นประธาน

 

เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

สสน.นทพ.ได้ร่วมบริจากโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศล ตามโครงการ
" ทำความดีบริจากโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
โดยกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค.2560
เวลา 09.00 น. พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ.และคณะตรวจเยี่ยมอาคารอเนกประสงค์ ฯ
โดยมี พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ. พร้อมคณะให้การตอนรับ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.ค. 2560

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และกำลังพลใหม่ที่ได้ประดับเครื่องหมายยศจาก พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 60

พล.ท.นครา สุขประเสริฐ ประธานอนุกรรมการได้ตรวจสอบพื้นที่ อาคารสวัสดิการ
บก.ทท.ประจำพื่นที่ นทพ. ลาดปลาเค้า


เมื่อวันอังคาร และ วันพุธ ที่ 20-21 มิ.ย. 2560 ได้ทดสอบร่างกายประจำเดือน มิ.ย.2560
ณ หน้ากองร้อย บ.ก. สสน.นทพ. เวลา 09.00 น.


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิ.ย. 2560 

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ สสน.นทพ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการประดับเครื่องหมายยศทหาร จาก พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2560 

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ สสน.นทพ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการประดับเครื่องหมายยศทหาร จาก พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2560 

สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ สสน.นทพ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และได้รับการประดับเครื่องหมายยศทหาร จาก พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ

 

 

 

สสน.นทพ.จัดกำลังพลเข้ารวมปฎิบัติธรรม ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 สสน.นทพ.ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชนทหาร จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพล นทพ. และประชาชนทั่วไป
ณ พื้นที่อาคารสวัสดิการ บก.ทท. ( ทุ่งสีกัน 2 )

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการร้อย.บก.นทพ.

ผลัดที่ 1/58 และที่ปลดตามคุณวุฒิพิเศษ ผลัดที่ 1/59

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560

โดยมี พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ เป็นประธาน

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ทหารกองประจำการร้อย.บก.นทพ.

 

12-16 เมษายน 2560 สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ตั้งจุด อำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับคลองหลวง ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

สสน.นทพ. มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ณ กองคลัง สสน.นทพ

 

พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ
ได้ส่งมอบโครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ และระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดนาวง

 

รองผอ.สสน.นทพ.เป็นตัวแทน สสน.ในการรับรถน้ำ ณ ข้างกองขนส่ง

 

พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย 
นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย 
เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยหรือพิการทุพพลภาพซึ่งเป็นครอบครัวของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๙

ศบภ.สสน.นทพ.ได้จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแก่กำลังพล ศปร.ศบท.
ในการซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง ใน 7ก.ย.59

เมื่อ 7ก.ย.59 ศบภ.สสน.นทพ.ได้จัดชุดเผชิญเหตุ ณ สนามฮ.บก.ทท.(พื้นที่ สส.ทหาร)ในโอกาสที่ รองเสธ.ทหาร(2)เดินทางไปตรวจการฝึกโดย ฮ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธี การปฏิบัติธรรม ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง นทพ. เนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดคลองบ้านใหม่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

10 พ.ค.59 ระหว่าง 1330 - 1600 พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร รอง ผบ.ทสส.(1) เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. ให้การต้อนรับคณะ ออท.ผทถ.ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 19 ประเทศ นำโดย ฯพณฯ วีรชัย พลาศรัย ออท.ผทถ.ไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เยี่ยมชมและดูงาน นทพ.และ ศทช. เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของ กต.
พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ รอง ผอ.สสน.นทพ. ร่วมคณะของ นทพ.ให้การต้อนรับ ศบภ.สสน.นทพ. โดย พ.อ.หิรัญ ศรีสุก หน.ศบภ.สสน.นทพ. ได้สาธิต การปฏิบัติงานและยุทโธปกรณ์ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเครื่องมือพิเศษประกอบด้วย
- รถ ครัวสนาม
- รถเสบียง
- รถกู้ภัยขนาดใหญ่
- รถเครื่องอัดอากาศ
- รถประปาสนาม
- รถดับเพลิงโฟมเคมีขนาดใหญ่
- รถดับเพลิงหอน้ำพร้อมบันใด
- รถดับเพลิงหัวเจาะทำลาย
- รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

สสน.นทพ.จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วันชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องด้วยวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกระลาโหม
ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๒๙ ปี เมื่อ ๘ เม.ย.๕๙

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 สสน.นทพ. จัดตั้งกองอำนวยการฝึกและฝึกครูฝึก เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการฝึกทบทวนประจำปีงบประมาณ 2559
โดยมี  พล.ต. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้อำนวยการฝึก 

พล.ตธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ผอ.สสน.นทพ. ประดับยศให้กับข้าราชการ สสน.นทพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ.

สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.58 - 4 ม.ค.59 สสน.นทพ. ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559
ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

พล.อ ประสูต รัศมีแพทย์ รอง ผบ.ทสส.
ได้ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติของชุดบรรเทาสาธารณภัย นทพ.
โดยมี พล.อ. หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58 เวลา 8.29 น. สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โดย พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มส ได้ส่งหน้าที่ให้แก่ พลตรี ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ
ณ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอก ธงชัย สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


พล.ต. สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command