ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ศบภ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ก.ท. และปริมณฑล
โดยจัดกำลังพลจำนวน ๑๓ นาย และยุทโธปกรณ์ ๕ คัน ประกอบด้วย รถยนต์นั่งตรวจการณ์อเนกประสงค์
จำนวน ๒ คันรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๒ คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมปฏิบัติเมื่อได้รับการสั่งการ

 

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แบบเจาะลึกถึงระดับดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST)
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกตรวจคัดกรองให้กับกำลังพลและครอบครัว
ณ กองแพทย์ สสน.นทพ. มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง จำนวน ๔๓ คน และรับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จำนวน ๑๑ คน

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจการดำเนินการ ONE STOP SERVICE ชิ้นส่วนซ่อม
ซึ่ง กคล.สสน.นทพ. ได้จัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิก-รับชิ้นส่วนซ่อมของหน่วยใช้ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการในการใช้งานโดยจัดบริการในระหว่างวันที่ ๙ พ.ย. - ๒๕ ธ.ค.๖๓


เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงของหน่วยงานสนาม
จำนวน ๓๖ นาย ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
รุ่นที่ ๑/๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย.๖๓
ซึ่งได้รับการฝึกอบรมทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งาน, การปรนนิบัติบำรุง
และการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างเส้นทาง ณ กซบร.สสน.นทพ.
และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทผู้ผลิต

 

เมื่อวันที่ ๒ - ๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย กคล.สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมการส่งกำลัง (ระดับหน่วยใช้) ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งกำลังของหน่วยใช้ส่วนกลางและหน่วยใช้หน่วยงานสนาม จำนวน ๒ รุ่น
รวม ๑๗๕ นาย ณ ศศย.ทท. แหลมแท่น จว.ช.บ. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
คำสั่ง การปฏิบัติงานตามวงรอบการส่งกำลัง และการจัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน


เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ศบภ.สสน.นทพ. ได้ดำเนินการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย, ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล และออกกำลังกาย ตาม รปจ. ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับสั่งการ

 

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
รุ่นที่ ๑/๖๔ ณ ห้องฝึกอบรม กซบร.สสน.นทพ. ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงของหน่วยงานสนาม
จำนวน ๓๖ นาย ในระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย.๖๓ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน, การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างเส้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บ.บางกอกโคมัตสุเซลล์ จก. และ บ.อริยะอีควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จก.

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการส่งกำลัง (ระดับหน่วยใช้) รุ่นที่ ๑/๖๔ ณ
แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สสน.นทพ. ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งกำลังของหน่วยใช้ จำนวน ๘๕ นาย
ในระหว่างวันที่ ๒-๓ พ.ย.๖๓ ณ ศศย.ทท. แหลมแท่น จว.ช.บ. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
คำสั่ง การปฏิบัติงานตามวงรอบการส่งกำลัง และการจัดทำเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. - ๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท.

โดย ร้อย.บก.นทพ. ได้เดินทางไปรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓ จำนวน ๓๓ นาย
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศ.ก. และกลับถึงหน่วยโดยสวัสดิภาพ โดยได้ดำเนินด้านธุรการและส่งให้หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. เพื่อเข้าสู่กระบวนการฝึกทหารใหม่
ระยะเวลารวม ๖ สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการทางทันตกรรม พร้อมมอบแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บก.ทท.
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง เขตคลองสาน กทม. โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ๗๒ คน
(แยกโรคได้ ๑๑๐ ราย) รับบริการทางทันตกรรม ๓๕ คน และรับแว่นสายตายาว จำนวน ๒๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๗, ๑๔, ๒๑ และ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับสถานพยาบาลให้กับกำลังพล
กองแพทย์ สสน.นทพ. จำนวน ๔๐ นาย เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง
การดับเพลิงเชิงคุณภาพ, การบูรณาการทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่ออพยพหนีไฟ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเครื่องช่วยฝึกจากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA)
สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย (APFA), ศฝภ.นทพ. และ ศบภ.สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. ประจำสัปดาห์ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารและการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยตามแบบธรรมเนียมทหาร

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับกำลังพลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.นทพ. ผลัดที่ ๒/๖๑
และผลัดที่ ๒/๖๒ ที่จะปลดออกจากประจำการในวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ รวม ๓๓ นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ
สสน.นทพ. พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการในการประพฤติปฏิบัติตนหลังจากปลดออกจากประจำการ
ให้รักษาความมีระเบียบวินัย และเป็นกองหนุนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับกำลังพลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมกับ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "หนึ่งหยด ต่อชีวิต" รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผอ.สสน.นทพ. ให้การตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
ประจำสัปดาห์ เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตามแบบฝึกพระราชทาน
รวมทั้งปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการของ ผบ.นทพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยกำลังพล ๒๒ นาย, รยน.ตรวจการณ์อเนกประสงค์ ๒ คัน, รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑ คัน, รยด.ขนาดเล็ก ๑ คัน และรถพยาบาล ๑ คันเมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างประจำการ รวมทั้งรับทราบสภาพความเป็นอยู่ภายในหน่วย

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย สสน.นทพ. ดำเนินการตรวจสารเสพติดกำลังพล ร้อย.บก.นทพ.เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันไม่ให้กำลังพลของหน่วยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท.


โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เขตบางเขน ก.ท.

 

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ วัดสันติบุญมาราม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท. พร้อมนี้ได้สนับสนุนเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง เพื่อใช้ในการจัดเตียมสถานที่งานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือประชาชนของ สสน.นทพ.
ที่ได้จัดกำลังพลพร้อม รยบ.น้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นพศ.นทพ. ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ.โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำและสั่งการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สสน.นทพ.
ระหว่าง พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.๔ นทพ. กับ พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ ผอ.สสน.นทพ. ณ บก.สสน.นทพ.

 

 

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command