ประวัติ สำนักงานสนับสนุน

      สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามคำสั่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่ ๑๒/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยใช้ชื่อครั้งแรกว่า “ฐานปฏิบัติการส่งกำลังและซ่อมบำรุง กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ” ตั้งอยู่เขตบางซื่อ กรุงเทพ มีหน้าที่ส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ มีการปรับแก้อัตราเฉพาะกิจและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “กองสนับสนุน กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ”

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการปรับแก้อัตราเฉพาะกิจและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “สำนักงานสนับสนุน กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ”

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีการปรับแก้อัตราเฉพาะกิจและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น “สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๑๙๐ มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีพื้นที่ตั้งหน่วย ๕๓ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา