การจัดหน่วย สำนักงานสนับสนุน

 • โดยแบ่งออกเป็น ๖ กอง ๑ กองร้อย ฝากบังคับบัญชา ดังนี้
 • กองบังคับการ

        มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ ด้านธุรการกำลังพล แผนงาน การส่งกำลังบำรุง การเงิน งบประมาณ การสื่อสารและสารสนเทศ ของหน่วย ให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนการบริการ การเลี้ยงดู การยุทธโยธา ในพื้นที่ส่วนราชการส่วนกลางของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 • กองจัดหา

         มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามระเบียบคำสี่งของทางราชการ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหา และการแบ่งมอบสิ่งอุปกรณ์์ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 • กองคลัง

         มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ การรับ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การแจกจ่าย การจำหน่าย การควบคุมทางบัญชี การตรวจสอบ ประเมินค่าสิ่งอุปกรณ์ การซ่อม จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหาข้อมูล สถิติ คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกำลัง รวมทั้ง การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในระหว่างการเก็บรักษา การตั้งตำบลส่งกำลังหน้า การจัดตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมในงานส่งกำลัง

 • กองซ่อมบำรุง

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนงานการซ่อมบำรุง ดำเนินงานการซ่อมบำรุงชั้น ๓ และชั้น ๔ ให้กับหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการซ่อมบำรุงชั้น ๕ จัดทำบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหา ข้อมูล สถิติ คำแนะนำ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตลอดจนการจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่และจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน การอบรมในงานซ่อมบำรุง

 • กองแพทย์

        มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ กิจการสายแพทย์ รวมทั้งดำเนินการด้านการรักษาพยาบาล และการเวชกรรมป้องกัน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว และ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • กองขนส่ง

        มีหน้าที่ดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์และกำลังพล สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมทั้งงานบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการขนส่งให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ร้อย.บก.นทพ.

         มีหน้าที่ดำเนินการ อำนวยการและประสานงานเกี่ยวกับการตรวจวินัย การจารจร ณ บก.นทพ. การ รปภ. การรักษาการณ์ การบริการ สุขาภิบาล งานพิธี บก.นทพ. และสาธารณภัย