ภารกิจ สำนักงานสนับสนุน

      สำนักงานสนับสนุนมีภารกิจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การสนับสนุนและบริการ รวมถึงงานด้านการส่งกำลังบำรุงทั้งปวง ให้แก่ หน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

      ๑.ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่าย สิ่งอุปกรณ์ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

      ๒.ดำเนินการซ่อมบำรุงตามระบบซ่อมบำรุง ให้แก่หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกินขีดความสามารถของหน่วย

      ๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการด้านการขนส่ง แรงงาน การแพทย์ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

      ๔.ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการกำลังพล แผนงาน การส่งกำลังบำรุง การเงิน การงบประมาณ การสื่อสารและสารสนเทศ ของสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา