ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความถูกต้อง ได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ และเพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

e-GP คือศูนย์กลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และดำเนินการธุรกรรมทางการจัดซื้อ-จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเรา